TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Phòng TCHC | PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 3/22/2018 3:28 PM
Cơ cấu tổ chức phòng TCHC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

1.2. Liên hệ:

Phòng Tổ chức-hành chính làm việc tại tầng 3, tòa nhà  A khu vực hành chính.

Điện thoại liên hệ: 02393.825.064

1.3. Lịch sử phát triển :

Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân được thành lập năm 1959. Tiền thân là Nhà thương của Huyện, Trung tâm Y tế huyện đến năm 2008 thành lập bệnh viện đa khoa huyện, khi mô hình Trung tâm Y tế phòng Tổ chức hành chính và phòng tài vụ nhập chung một phòng gọi là phòng Hành chính quản trị đến năm 2012 tách thành phòng Tổ chức hành chính cùng với sự phát triển của Bệnh viện, từ đó đến nay có sự tham mưu đắc lực của phòng Tổ chức - Hành chính.

1.4. Nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính

- Trưởng phòng: Cử nhân: Phan Xuân Hiệp

- Nhân viên hành chính: Cử nhân Nguyễn Toàn Thắng

- Nhân viên kỹ thuật: Lê Nguyên Hưng

- Nhân viên văn thư, lưu trữ: Cử nhân Đậu Thị Quy

- Nhân viên văn phòng: Cử nhân Trần Thị Hoa Mơ

- Nhân viên kỹ thuật Trần Việt Hùng; Nguyễn Phi Hiếu

- Nhân viên bảo vệ: Nguyễn Trung Đức; Hà Trọng Quyết.

II. CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ

1. Chức năng- nhiệm vụ của phòng:

- Phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ,  công tác bảo vệ chính trị của nội bộ, công tác hành chính văn phòng và thiết bị Y tế.

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự. Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị trấn Nghi Xuân.

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong BV theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của BV. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật. 

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong phòng:

1. Trưởng phòng: Phan Xuân Hiệp

- Chịu trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt động chung của phòng Tổ chức – Hành chính.

- Phụ trách mảng công việc

+ Công tác tuyển dụng cán bộ; Theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện; Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức bệnh viện ;Theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình cán bộ viên chức toàn bệnh viện;

+ Công tác đào tạo cán bộ; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại miễn nhiệm, luân chuyển, điều động  cán bộ

+ Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức.

+ Công tác phòng chống tham nhũng.

+ Công tác thực hiện nâng cao Y đức cho cán bộ, viên chức.

+ Tham mưu, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… của cán bộ, viên chức

+ Tham mưu, thực hiện công tác tiền lương và các chế độ chính sách theo lương của cán bộ, viên chức.

+ Tham gia giao ban toàn viện; Chủ trì giao ban phòng.

- Công tác khác:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy;

+ Bí thư Chi bộ Hậu Cần; BCH Công đoàn cơ sở;

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự bệnh viện.

+ Tham gia các Hội đồng bệnh viện.

2. Công tác Hành chính, văn phòng: Nguyễn Toàn Thắng

- Phụ trách mảng công việc

+ Theo dõi các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản; các chế độ nghỉ của cán bộ, viên chức theo Luật và bệnh viện quy định.

+ Phối hợp với phòng Tài chính kế toán về chế độ thu nhập tiền lương tăng thêm hàng tháng của cán bộ viên chức Bệnh viện.

+ Theo dõi, quản lý ấn phẩm, văn phòng phẩm trong toàn bệnh viện.

+ Cung ứng kịp thời, đầy đủ văn phòng phẩm cho các khoa phòng.

+ Xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa và mua sắm các đồ dùng vật dụng, vật rẻ mau hỏng đáp ứng nhu cầu của các khoa, phòng;

+ Chịu trách nhiệm báo cáo các văn bản liên quan đến công tác hành chính.

+ Xây dụng tiêu chí kiểm tra và tham gia kiểm tra các khoa, phòng;

+ Tham gia xây dựng quỹ lương hàng năm và nâng lương cho cán bộ, viên chức đúng kỳ hạn.

+ Chịu trách nhiệm tiếp khách phục vụ các cuộc Hội họp của đơn vị.

+ Tham gia hội đồng xây dựng mua sắm tài sản của bệnh viện.

+ Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng xây dựng kế hoạch và mua sắm, kiểm soát hàng hóa, xuất nhập đúng số lượng, chất lượng, chính xác.

+ Theo dõi tăng, giảm tài sản toàn viện. Tham gia công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.

+ Hằng năm tổng kết các số liệu ấn chỉ, điện nước, đồ vải, văn phòng phẩm

+ Tham gia quản lý điều hành hoạt động phòng và tham gia giao ban bệnh viện khi Trưởng phòng đi vắng.

+ Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

3. Công tác văn thư lưu trữ và phục vụ: Đậu Thị Quy

- Phụ trách mảng công việc

+ Tiếp nhận và quản lý công văn đến, đi nhân bản văn bản để triển khai thực hiện và theo dõi chế độ báo cáo của toàn viện

+ Quản lý và phân phối báo chí.

+ Quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản giấy tờ theo đúng quy định.

+ Photo, đánh máy tài liệu phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện.

+ Đảm nhiệm công tác vệ sinh các phòng họp Hội trưởng lớn, phòng làm việc Giám đốc, phòng tiếp dân phục vụ các cuộc hội họp.

+ Chuẩn bị đầy đủ các nội dung cuộc Họp cho Ban lãnh đạo bệnh viện.

+ Lập sổ theo dõi và Bảo quản tài sản của phòng của Ban Giám đốc theo quy định của Nhà nước.

+ Chịu sự phân công nhiệm vụ khác của Trưởng phòng.

+ Chấm công làm việc của phòng.

+ Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

4. Công tác văn phòng: Trần Thị Hoa Mơ

-  Phụ trách mảng công việc

+ Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật hồ sơ công chức, viên chức trên phần mền quản lý công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

+ Tham gia làm thư ký Hội đồng kỷ luật của bệnh viện;

+ Tham gia công tác Thi đua, Khen thưởng, tổng họp thi đua khen thưởng, tổng hợp các cam kết của toàn bệnh viện.

+ Tham gia công tác vệ sinh Hội trường nhỏ, phòng làm việc Phó giám đốc, phục vụ các cuộc hội họp.

+ Dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực ngoại cảnh do phòng quản lý.

+ Theo dõi ngày công hàng tháng kết xuất từ máy chấm vân tay thống kế báo cáo Giám đốc tình hình thực hiện chấm công vân tay.

+ Tham gia mọi hoạt động về cải tiến chất lượng bệnh viện;

+ Soản thảo các Hợp đồng lao động và tham mưu cho trưởng phòng các hoạt động liên quan đến tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng.

+ Tham gia xây dựng các kế hoạch, quy chế, nội quy của đơn vị, của phòng.

+ Chịu trách nhiệm các báo cáo liên quan đến công việc mảng phụ trách.

+ Chịu sự phân công nhiệm vụ khác của Trưởng phòng.

+ Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

5. Công tác Thiết bị Y tế, điện, nước: Lê Nguyên Hưng

- Phụ trách mảng công việc

          + Sửa chữa hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện thoại nội bộ, các công cụ, đồ dùng bằng nhôm kính trong toàn bệnh viện theo yêu cầu của các khoa khi bị hư hỏng.

          + Sửa chữa, thay thế các thiết bị Y tế, thiết bị điện thông dụng đáp ứng kịp thời yêu cầu của các khoa, phòng.

          + Chuẩn bị loa máy Hội trường cho các cuộc họp của toàn viện;

          + Lập sổ theo dõi và quản lý thiết bị Y tế, hồ sơ lý lịch thiết bị y tế và các thiết bị liên quan đến công tác khám, chữa bệnh;

          + Trực tiếp mua sắm các thiết bị thay thế để sửa chữa điện, nước và thiết bị y tế thông dụng.

          + Tham gia các Hội đồng mua sắm, sủa chữa liên quan đến lĩnh vực hành chính và thiết bị Y tế.

          + Theo dõi công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, điện nước định kỳ tổng hợp báo cáo trưởng phòng và Giám đốc bệnh viện;

          + Xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc phục vụ khám, chữa bệnh hàng năm.

          + Tham gia dọn vệ sinh ngoại cảnh khu vực phân công.

          + Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

6. Công tác Lái xe, vận chuyển bệnh nhân: Trần Việt Hùng; Nguyễn Phi Hiếu

Lái xe ô tô cứu thương, thường trực cấp cứu sẵn sàng ở vị trí quy định, đảm bảo đưa đón người bệnh an toàn; đưa đón lãnh đạo đi công tác.

- Tham gia Tổ công tác xã hội tại khoa khám bệnh; tham gia dọn vệ sinh ngoại cảnh được phân công;

- Tổ chức cung cấp ô xy cho các khoa trong giờ hành chính, thay đồng hồ ô xy khi các khoa yêu cầu.

- Chăm sóc hệ thống cây cảnh toàn bệnh viện, tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ;

- Tham gia sửa chữa các hư hỏng nhỏ của các khoa, thường xuyên kiểm tra các khoa đề xuất với trưởng phòng các phương án sửa chữa nhỏ.

- Tổ chức cắt giấy làm gáy hồ sơ bệnh án cho khoa khám bệnh.

- Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

- Thực hiện các công tác khác khi trưởng phòng phân công.

7. Công tác Bảo vệ trật tự trị an: nguyễn Trung Đức; Hà Trọng Quyết

- Trực bảo vệ 24/24. Thường xuyên đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự cho bệnh viện, bảo vệ tài sản trong toàn bệnh viện.

- Kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vằng các khoa lâm sàng. Tham gia dọn vệ sinh khu vực phân công công.

- Đóng và mở các cổng theo quy định của bệnh viện; theo dõi ghi chép chính xác giờ giấc xe bệnh viện ra vào cổng.

- Cung cấp ô xy cho các khoa trong giờ trực.

- Hàng tháng báo cáo kết quả công việc đã làm cho trưởng phòng.

- Chịu sự phân công nhiệm vụ khác của Trưởng phòng.

               

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 31
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141794
Thành viên mới: TEST XN3