TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Phòng KHTH | PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 1/23/2018 10:42 AM
Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

Trưởng phòng: BS CKI. Nguyễn Đức Vui  

   - Điện thoại: 0904 449 678

   - Email: ducvuinx@gmail.com

Tổng số nhân viên: 06 Cán bộ

Trong đó:

   - BS CKI: 01

   - Đại học: 03

   - Trung cấp: 02

2. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện. Cụ thể như sau:

    - Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

    - Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

    - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và Trạm Y tế xã trên địa bàn phụ trách. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

    - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

    - Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh.

    - Phối hợp với các khoa/phòng khác để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

       + Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

       + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

       + Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

    - Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

    - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

    - Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

    - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

    - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

    - Xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 29
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141730
Thành viên mới: TEST XN3